Entreprenadgaranti

Vill du veta mer om Entreprenadgaranti?

Göran Leo Friberg

goran.friberg@hogs.se
Fråga efter offert

I Entreprenadkontrakten ställs ofta krav på entreprenören att lämna en fullgörandegaranti samt garantitidsgaranti till beställaren. Fullgörandegarantin är ett skydd till beställarens förmån under entreprenadtiden fram till godkänd slutbesiktning för det fall entreprenören går i konkurs eller inte fullgör sina åtaganden. Fullgörandegarantin täcker även kostnader för beställaren när en ny entreprenör måste anlitas för slutförande av entreprenaden.

Garantitidsgarantin täcker kostnader för fel och brister som uppkommer under garantitiden och entreprenören gått i konkurs och ej kan fullgöra sina förpliktelser.

Vid normalfallet gäller AB-regler och garantibeloppet 10 % av kontraktssumman under fullgörandetiden. Garantitidsbeloppet är vanligtvis 5 % av kontraktsbeloppet.

Kombinationen ovan med både fullgörande- samt garantitidsgaranti är vanligast men de båda går även att beställa var för sig.