Garantier

Insatsgaranti (BRF)


Insatsgaranti är en säkerhet för de insatser som betalas till bostadsrättsföreningen vid nyproduktion av bostadsrättshus. Insatsgarantin säkerställer medlemmarnas insatser vid det fall att den ekonomiska planen inte infrias korrekt och- / eller om föreningen går i konkurs och ej kan återbetala insatserna.

Säkerhet för alkoholskatt


Säkerhet för alkoholskatt används för att skjuta upp skatteinbetalning vid tillverkning, lagring samt flytt av alkoholvaror mellan EU-länderna.

Betalningsgaranti


Betalningsgarantin garanterar att säljaren får betalt när köparen inte kan betala enligt avtal. Betalningsgaranti används exempelvis för att reducera ett förskottskrav. Betalningsgarantin motsvarar en bankgaranti och kan således frigöra kreditutrymme hos banken.

Förskottgaranti


Vid förskott av betalning kan säljaren teckna garanti gällande inbetalt förskott enligt krav från köpare eller beställare. Förskottsgarantin löper enligt avtal och täcker lämnat förskott vid det fall säljaren inte kan fullgöra sitt åtagande till exempel på grund av konkurs.

Entreprenadgaranti


I Entreprenadkontrakten ställs ofta krav på entreprenören att lämna en fullgörandegaranti samt garantitidsgaranti till beställaren. Fullgörandegarantin är ett skydd till beställarens förmån under entreprenadtiden fram till godkänd slutbesiktning för det fall entreprenören går i konkurs eller inte fullgör sina åtaganden. Fullgörandegarantin täcker även kostnader för beställaren när en ny entreprenör måste anlitas för slutförande av entreprenaden.

Tullgaranti


Tullgarantin ställs till förmån för Tullverket för att Tullverket skall medge ett betalningsanstånd. När företag handlar med länder utanför EU kräver Tullverket skatt och div avgifter för vilka företaget kan ansöka betalningsanstånd. Tullgarantin kan täcka både skatt och avgifter och säkerställer att Tullverket får betalt även om företaget inte kan betala.

Exploateringsgaranti


Vi de tillfällen kommuner skriver exploateringsavtal med en exploatör finns oftast krav på säkerhet för kommunens utlägg vid olika arbeten de utför. Exploateringsgarantin säkerställer att kommunen får betalt om inte exploatören kan fullgöra betalningarna enligt avtalet.