GDPR (PERSONLIG DATAPOLICY)

HouseofGuarantees AS er ansvarlig som databehandler for behandlingen av dine personopplysninger. Liberty Mutual Insurance Europe SE (Liberty LMIE) bestemmer formålet med, og metodene for, behandlingen av personopplysninger som innhentes og er derfor behandlingsansvarlig. Videre opererer HouseofGuarantees AS som databehandler på vegne av Liberty LIME. Ditt personvern er av største betydning for HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE), og derfor har vi iverksatt tiltak for å håndtere dine personopplysninger på en ansvarlig og sikker måte. All behandling av personopplysninger innenfor HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE) skjer i henhold til personopplysningsloven, lov nr. 38 av 15. juni 2018. Se https://www.houseofguarantees.no/personvern for den siste oppdateringen av personvernerklæringen vår.

Definisjoner

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk levende person, som for eksempel navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Med registrert menes en identifisert eller identifiserbar fysisk person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, for eksempel ved navn, personnummer, lokaliseringsdata mv.

Behandling omfatter all håndtering av personopplysninger, som innsamling, registrering og lagring.

Med personopplisningsansvarlig menes den virksomheten som bestemmer formålet og midlene for behandlingen av personopplysningene og som er ytterst ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med GDPR og annen personopplysningslovgivning som gjelder for virksomheten.

Med databehandler menes virksomheten som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Personopplysninger og hvordan vi behandler dem

HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE) behandler slike personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne tilby deg vårt produkt og andre relaterte tjenester. Hvilken personlig informasjon vi samler inn avhenger av ditt forhold til HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE), og vil primært omfatte; navn, tittel, firmaadresse, telefonnummer, e-postadresse og AGS-påloggingsdetaljer. Personopplysningene som HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE) behandler, har vi samlet inn direkte fra deg, den registrerte, for eksempel når du kjøper garanti eller ber om tilbud via vår nettportal AGS, eller når du sender inn et krav via skjemaet på vår nettside. Noen ganger samler vi inn personopplysninger fra andre kilder, for eksempel selskapet du representerer, eller fra søkeren om garanti.

Vi samler også inn personopplysninger fra offentlige kilder, som persondataregistre (f.eks. Credit Safe). Vi kan også innhente informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår gjennom såkalte informasjonskapsler.

Hva bruker vi personopplysninger til?

HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE) behandler dine personopplysninger med det formål å (i) oppfylle forpliktelser i henhold til avtaler som selskapet du representerer er part i, (ii) oppfylle kontraktsmessige forpliktelser overfor deg som mottaker, (iii) oppfylle lovpålagte forpliktelser og (iv) sende deg informasjon og direkte markedsføring via e-post og annet.

Vi behandler personopplysninger, som navn, tittel, firma, e-postadresse og telefonnummer, for å markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg. Når vi retter markedsføring til deg, gjøres dette på telefon, e-post og via vår nettside. Hvis du ikke ønsker å motta direkte markedsføring eller ikke ønsker at vi skal se på informasjonen din for dette formålet, kan du enkelt gi oss beskjed i henhold til prosessen nedenfor.

For å behandle personopplysninger for ovennevnte formål, må vi ha et rettslig grunnlag for hver behandling. Vi behandler dine personopplysninger basert på følgende behandlingsgrunnlag:

Behandling er nødvendig;

  • • å oppfylle en avtale som den registrerte er part i eller å iverksette tiltak på forespørsel fra den registrerte før en slik avtale inngås, og

  • • for formål knyttet til HouseofGuarantees AS legitime interesser. Den legitime interessen til HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE) er å gjennomføre direkte markedsføring av produktene sine.

Hvor lenge lagres personopplysninger?

Dine personopplysninger lagres kun så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene med behandlingen. Dine personopplysninger slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er relevante for formålene de ble samlet inn for.

Hvem utleveres informasjon til?

Dine personopplysninger vil kun bli utlevert i den grad det er relevant for å kunne oppnå formålet med den ovennevnte behandlingen. Dine personopplysninger kan overføres til og behandles av HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE) sine kontorer innenfor EU/EØS.

HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE) leier inn underleverandører til å utføre visse oppgaver, som drift og support av IT-miljøet, arkivering og for sending på e-post. Dette betyr at databehandleren også har tilgang til visse opplysninger om deg som registrert. Disse partene kan imidlertid ikke behandle personopplysningene dine til andre formål enn de vi oppgir.

Noen av HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE) sine underleverandører kan ha en del av sin virksomhet i land utenfor Sverige eller EU/EØS ("tredjeland"). Hvis vi overfører personopplysningene dine til en databehandler i et tredjeland, iverksetter vi tilstrekkelige beskyttelsestiltak og sørger for at de overførte dataene håndteres i samsvar med gjeldende lov. Vi signerer avtaler med våre databehandlere, som inneholder klausuler godkjent av EU-kommisjonen om databeskyttelse, for å sikre at de oppfyller det nødvendige databeskyttelsesnivået.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger i tillegg til det som er angitt i denne personopplysningspolicyen med mindre vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det.

Dine rettigheter

Ved å kontakte oss kan du be om skriftlig informasjon om hvilke personopplysninger HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE) behandler om deg og hvordan disse brukes. Du har også rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, og også be om at vi retter, begrenser behandlingen eller sletter personopplysninger i henhold til det som er angitt i GDPR. Du har også rett til, i visse tilfeller, å be om at personopplysningene du har gitt oss overføres til en annen personopplysningsansvarlig (såkalt dataportering). For å sende inn en forespørsel, vennligst send en skriftlig og signert forespørsel til HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE) via adressen nedenfor.

I tilfelle personopplysninger behandles for direkte markedsføring, har du rett til å motsette deg slik behandling. For å sende inn en forespørsel, vennligst send en skriftlig og signert forespørsel til HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE) via adressen nedenfor.

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med GDPR, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, som i Norge er det norske datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål angående innholdet i denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve noen av rettighetene angitt ovenfor, vennligst kontakt oss:

HouseofGuarantees AS (Liberty LMIE)

0158 Oslo

E-postadresse: post@hogs.no