Løyvegaranti

Vil du vite mer om Løyvegaranti?

Thomas Reitan

thomas@hogs.no
Be om tilbud

Samtlige bedrifter som har transport av personer eller gods som næring er pålagt å ha løyve. Dette spesifiseres da som enten Persontransportløyve eller Godstransportløyve. Dette gjelder kun for kjøretøy med mer enn 8 passasjerer (turvogn), samt transport av funksjonshemmede.

Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) §7 skal man ved søknad om et løyve legge frem en garanti fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende EUR 9.000. For løyver utover dette gjelder en kroneverdi tilsvarende EUR 5.000 for hvert løyve. I perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021 er garantisummen etter avrunding satt til NOK 98.000 for det første løyvet og NOK 55 000 for de påfølgende løyvene i hver løyvekategori. Dette endrer seg fra år til år. Hvis en for eksempel endrer beløpet på en løyvegaranti, og endringen for nye satser har tredd i kraft på dette tidspunktet, så skal det nye beløpet hensynta de nye satsene. Løyvegarantien løper fram til den blir sagt opp av enten garantist eller bedriften. Garantien kan sies opp med 2 måneders varsel.