Garanti etter Bustadoppføringsloven

Vil du vite mer om Bustadgaranti?

Anders Lovisenberg

anders@hogs.no
Be om tilbud

Garantier etter Bustadoppføringslova er produkter som House of Guarantees har lang erfaring med. Når en forbruker kjøper bolig som oppføres av entreprenør, må entprenøren stille en garanti som sikkerhet overfor forbruker.

Garantiproduktene som faller under bustadoppføringsloven, kan kategoriseres under Bustadoppføringsloven §12 eller §47 fungerer som selvskyldnergaranti. I avtalen gir garantisten et løfte om sikkerhet for det byggearbeidet som skal gjennomføres av entreprenør.

Bustadoppføringsloven §12

Entreprenøren er lovpålagt å kjøpe garanti til byggherren umiddelbart etter at kontrakten vedrørende oppføring av boliger er inngått. Ettersom kjøp av bolig er en stor investering for mange forbrukere vil en garanti redusere risiko for skjulte mangler og feil etter at boligen er overlevert.

Garantien sikrer at forbruker kan rette krav mot garantist dersom entreprenøren ikke kan sørge for retting eller betale erstatning selv. Garantien vil dekke 10% av kontraktsummen når bolig er under oppføring, mens garantisummen vil trappes ned til 5% etter overtakelse. Etter overtakelse vil garantien beskytte forbrukere i en periode på 5 år. Dersom kontrakten gjelder oppføring på forbrukerens tomt, vil garantien vanligvis kunne dekke 3% av kontraktsummen under oppføring, mens garantisummen er 5% etter overtakelse.

Garantisten skal ikke bidra med bygging eller annen praktisk utførelse i forbindelse med et krav. Men garantisten vil kunne være ansvarlig for å erstatte det økonomiske tapet som forbruker opplever, dersom det oppstår et avtalebrudd for entreprenøren.

Bustadoppføringsloven §47

Forbruker vil i enkelte tilfeller ha et krav om forskuddsbetaling på boligen av byggherren. Forskuddsbetaling er ikke lovpålagt, og det er geografiske forskjeller på praksisen for dette. Ved innbetaling av forskudd vil midlene overføres til meglers konto og være låst frem til utbygger har ferdigstilt prosjektet.

Ved å benytte en garanti etter Bustadoppføringsloven §47 vil forskuddsbetalingen kunne frigjøres og overføres til utbygger. Garantien reduserer risiko for forbruker ved å sikre forskuddsbetalingen dersom utbygger ikke overholder sine forpliktelser i prosjektet.

Samtidig vil utbygger bli tilført likviditet som kan benyttes til investeringer eller arbeidskapital i prosjektet. Garantien kan i tillegg øke kapasiteten til utbyggers bankforbindelse ved å bruke midlene til å redusere lån og rentekostnader.