GARANTIER

Bustadgaranti


Ihht §12: Byggherre er i enkelte tilfeller forpliktet til å stille sikkerhet overfor kjøper av bolig etter norsk lov. Garanti dekker forpliktelser i byggetid og fem år etter overtagelse.

Ihht §47: Byggherre er forpliktet etter norsk lov til å stille sikkerhet for innbetalt forskudd inntil overtagelse av boenhet.

Byggherregaranti


Garanterer byggherrens betalingsforpliktelser i henhold til den underliggende kontrakten med motpart. Garantien følger Norsk Standard innenfor byggebransjen, og er som oftest på 17,5% av kontraktsverdien.

Skattetrekksgaranti


Skattetrekksgaranti er et alternativ til skattetrekkskonti. Den frigjør likviditet i selskapet og forenkler interne prosesser relatert til innbetaling av skatt på vegne av ansatte.

Entreprenørgaranti


Garanterer for entreprenørens forpliktelser relatert til utførelse overfor byggherre. Garantien er pålydende 10% av kontraktsverdi under utførelse og som regel 3% i tre år etter overtagelse. Garantien er standard innenfor byggebransjen

Husleiegaranti


Husleiegarantier sikrer en utleier innbetaling av husleie for en gitt periode som er avtalt i den underliggende leiekontrakt. Garantien frigjør likviditet for leietager. Husleiegarantier vil kunne komme til utbetaling i tilfelle leietaker ikke kan betale den avtalte husleie, for eksempel på grunn av konkurs eller betalingsproblemer.

Tollgaranti


En tollgaranti er en betalingsgaranti som fungerer som sikkerhet for betaling av toll og avgifter ved handel med land utenfor EU, f.eks. ved import og eksport av avgiftsbelagte varer. Tollgarantien stilles overfor Skatteetaten og stilles til sikkerhet for at du betaler skatter og avgifter i henhold til lovgivningen. Tollkredittgarantien styrker likviditeten for garanti-innehaver.

Løyvegaranti


Tradisjonelt stilles løyvegarantier primært via løyvehaveres bankforbindelse. Ved å forsikre garantikravet kan man frigi kapital / redusere gjeldsbelastningen / benytte innvilget kredittramme til annet formål, avhengig av betingelsene for innvilget garanti.

Betalingsgaranti


En betalingsgaranti sikrer at kjøper overholder sine betalingsforpliktelser og betaler det avtalte beløp til selger. Betalingsgarantier kan benyttes i transaksjoner mellom selskaper for å optimalisere likviditet og redusere risiko.

Utførelsesgaranti


Utførelsesgarantien kompenserer om nødvendig bestilleren for de ekstrakostnadene og feilene som kan oppstå ved uteblitt leveranse eller ferdigstillelse.

Forskuddsgaranti


Ofte krever selger et forskudd ved igangsettelse av et nytt prosjekt. Kjøper kan da eventuelt kreve en forskuddsgaranti i retur fra selger som sikkerhet for at leveransen blir levert i tide og til den kvalitet som er avtalt i den underliggende kontrakten.